മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 കുട്ടി അലി ഹാജി 02/10/2000 - 01/04/2003
2 കോയക്കുട്ടി ഹാജി 02/04/2003 - 01/10/2005
4 കെ. സാബിറ 02/10/2005   -   2010
3 കെ കുഞ്ഞാപ്പുട്ടിഹാജി 11/2011 - 31/10/2015