ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് & ഫോണ്‍ നമ്പർ

പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

പറമ്പിൽപീടിക

പറമ്പിൽപീടിക ( പി.ഒ), പിന്‍-676317

മലപ്പുറം ജില്ല

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0494-2434487

സെക്രട്ടറി : 9496047933

പ്രസിഡന്‍റ് : 9496047932

email : mpmperuvallurgp@gmail.com