അങ്കണവാടികള്‍

34 അങ്കണവാടികള്‍

സെന്‍റെറിന്‍റെ പേര് വാർഡ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം
1 ചാത്രത്തൊടി 1 ചാത്രത്തൊടി
2 റഹ്മത്താബാദ് 1 വലക്കണ്ടി
3 ഉങ്ങുങ്ങൽ 5 ഉങ്ങുങ്ങൽ
4 ഇല്ലത്തുമാട് 11 ഇല്ലത്തുമാട്
5 നടുക്കര 5 നടുക്കര
6 വടക്കയിൽ മാട് 19 വടക്കയിൽ മാട്
7 പറമ്പിൽ പീടിക 12 കാക്കത്തടം
8 കൊല്ലംചിന 10 കൊല്ലംചിന
9 ആലുങ്ങൽ 17 ആലുങ്ങൽ
10 പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 17 ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക്
11 പൂവ്വത്തുമാട് 14 പൂവ്വത്തുമാട്
12 പൊറ്റമ്മൽമാട് 9 പൊറ്റമ്മൽമാട്
13 അമ്പാട്ടുപൊറ്റ 13 അമ്പാട്ടുപൊറ്റ
14 വലിയപറമ്പ് 16 വലിയപറമ്പ്
15 സിദ്ധീഖാബാദ് 7 സിദ്ധീഖാബാദ്
16 കരുവാന്‍തടം 13 കരുവാന്‍തടം
17 കുന്നത്തുപറമ്പ് 3 കുന്നത്തുപറമ്പ്
18 തടത്തിൽകോളനി 2 തടത്തിൽകോളനി(സാംസ്കാരിക നിലയം)
19 അമ്പായിവളപ്പ് 7 അമ്പായിവളപ്പ്
20 നെടുംമ്പള്ളിയാലുങ്ങൽ 2 നെടുംമ്പള്ളിയാലുങ്ങൽ
21 ശങ്കരമാട് 18 ശങ്കരമാട്
22 ചെമ്പാഴിമാട് 8 ചെമ്പാഴിമാട് (കല്ലട സ്കൂള്‍)
23 കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് 18 കോഴിപറമ്പത്ത്മാട്
24 സൂപ്പർബസാർ 15 സൂപ്പർബസാർ
25 ചെനക്കൽക്കണ്ടി 8 ചെനക്കൽക്കണ്ടി
26 ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 9 ചുള്ളിയാലപ്പുറായ
27 വടക്കുംപറമ്പ് 5 വടക്കുംപറമ്പ്
28 വളപ്പിൽ 3 പറമ്പിൽ പീടിക
29 കാളംമ്പ്രാട്ടിൽ 8 കാളംമ്പ്രാട്ടിൽ
30 മുത്തപ്പന്‍ക്കോട്ട 6 മുത്തപ്പന്‍ക്കോട്ട( ചെങ്ങാനി)
31 നീരോൽപ്പ് 15 നീരോൽപ്പ്
32 പൂതംകുറ്റി 3 പൂതംകുറ്റി
33 വരപ്പാറ 13 വരപ്പാറ
34 മാലപ്പറമ്പ് 17 മാലപ്പറമ്പ്