ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ബിജു .എസ് സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടറി
2 സതി ഒ.എസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
2 വനജ എസ് ജെ.എസ്
3 ബീന എ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
4 അനിത എസ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
5 വിജയകുമാര്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 പ്രസന്നന്‍ പിള്ള . വി ക്ളര്‍ക്ക്
7 സന്‍ന്തോഷ് ക്ളര്‍ക്ക്
8 ധന്യ ക്ളര്‍ക്ക്
9 ——————————– ക്ളര്‍ക്ക്
10 ഷാന്തകുമാരി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
11 ബാലമണി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
12 പ്രേമകുമാരന്‍ കൊട്ടേപ്പാട്ട് പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
13 ആസിഫ് . പി അക്കൌണ്ടന്റ്
14 നാസര്‍ പി.വി ഒാഫീസ്  അറ്റന്‍ന്‍റ്
15 ശ്രീരേഖ .സി ഒാഫീസ് അറ്റന്‍ന്‍റ്
16 നിയാസ് കെ.എ ടെക്കനിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്