ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ജയരാജന്‍ വി സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടറി
2 തുളസീധരന്‍ നായര്‍ ഡി
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
2 അനിത എ.സി
ജെ.എസ്
3 ലിന്‍സി ജോസ്
സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
4 ശൈനി പി.എസ്
സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
5 പ്രസന്നന്‍ പിള്ള സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 ധനേഷ് ചന്ദ്രന്‍ ജെ ക്ളര്‍ക്ക്
7 സന്‍ന്തോഷ് പി.എം
ക്ളര്‍ക്ക്
8 ധന്യ പി
ക്ളര്‍ക്ക്
9 ഡെല്‍ബിന്‍ എന്‍.എക്സ് ക്ളര്‍ക്ക്
10 —————————– പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
11 —————————– പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
12 പ്രേമകുമാരന്‍ കൊട്ടേപ്പാട്ട് പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
13 രശ്മി.എം അക്കൌണ്ടന്റ്
14 നാസര്‍ പി.വി ഒാഫീസ്  അറ്റന്‍ന്‍റ്
15 ശ്രീരേഖ .സി ഒാഫീസ് അറ്റന്‍ന്‍റ്
16 നിയാസ് കെ.എ ടെക്കനിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
17 ഫാത്തിമ്മ ഷിംജി മുഹമ്മദാലി
അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചീനീയർ
18 അബ്ദുല്‍ ജലാല്‍
ടെക്കനിക്കല്‍ ഓവർ സീയര്‍
19 അഷിത പി.എ
ഡി.ഇ.ഒ
20 തുളസി പി
ഡി.ഇ.ഒ