പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരുമ്പടപ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.92ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

27204
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13066
സ്ത്രീകള്‍

:

14138
ജനസാന്ദ്രത

:

1811
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1082
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

84.4
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

88.92
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

79.88
Source : Census data 2001