പെരുന്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തർ ലിസ്റ്റ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ദാധു ലവണ വിരമരുന്ന്

കറവ പശു വളർത്തല്‍കറവ പശുവിന് കാലിത്തീറ്റ

കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

ലാപ്പ് ടോപ്പ് എസ്.സി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്

മത്സ്യതൊഴിലാളിള്‍ക്ക് മോട്ടർ സൈക്കിള്‍ എെസ് ബോക്സ്

മുച്ചക്രവാഹനം

നെല്‍ കൃഷി വികസനം

പെണ്ണാടു വിതരണം-scp

പെണ്ണാടു വിതരണം- ജനറല്‍

പോത്തുകുട്ടി വളർത്തല്‍

പുരകെട്ടി മേയല്‍

രാമച്ച കൃഷി വികസനം

sc- വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പടനോപകരണം

sc- വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് സേകോളർഷിപ്പ്

തെങ്ങു വളം

വാഴ കൃഷി വികസനം

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടില്‍

വാട്ടർ ടാങ്ക്-scp