കൃഷി ഓഫീസർ

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍ വൈസർ

ഫിഷറീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടർ

വി.ഇ.ഒ

വെറ്റിനറി സർജന്‍

സെക്രട്ടറി