സെക്രട്ടറി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

കൃഷി ഓഫിസര്‍

എെ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസര്‍

ഗ്രാമ വികസന ഓഫീസര്‍

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍

ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്