ഗുണഭോക്തർ ലിസ്റ്റ് 2019-20

പെരുന്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തർ ലിസ്റ്റ്

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ദാധു ലവണ വിരമരുന്ന്

കറവ പശു വളർത്തല്‍കറവ പശുവിന് കാലിത്തീറ്റ

കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

ലാപ്പ് ടോപ്പ് എസ്.സി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്

മത്സ്യതൊഴിലാളിള്‍ക്ക് മോട്ടർ സൈക്കിള്‍ എെസ് ബോക്സ്

മുച്ചക്രവാഹനം

നെല്‍ കൃഷി വികസനം

പെണ്ണാടു വിതരണം-scp

പെണ്ണാടു വിതരണം- ജനറല്‍

പോത്തുകുട്ടി വളർത്തല്‍

പുരകെട്ടി മേയല്‍

രാമച്ച കൃഷി വികസനം

sc- വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പടനോപകരണം

sc- വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് സേകോളർഷിപ്പ്

തെങ്ങു വളം

വാഴ കൃഷി വികസനം

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടില്‍

വാട്ടർ ടാങ്ക്-scp

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കൃഷി ഓഫീസർ

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍ വൈസർ

ഫിഷറീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടർ

വി.ഇ.ഒ

വെറ്റിനറി സർജന്‍

സെക്രട്ടറി

ലെെസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

2017-18 വിവരങ്ങള്‍ലെെസന്‍സ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017 -18

സെക്രട്ടറി

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

കൃഷി ഓഫിസര്‍

എെ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസര്‍

ഗ്രാമ വികസന ഓഫീസര്‍

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍

ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍

ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്

DCB 2017 COLLECTION

dcb_2017_collection11

പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പെരുമ്പടപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മെയില്‍ ഐഡി :  mpmperumpadappagp@gmail.com

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:   04942670224

Beneficiary List 2016-17

beneficiary List-2016-17

TENDER

tender2

Beneficiary List

beneficiary-list

Panchayath Expenditure Report

expenditure-report