പഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം 20.07.2019 3 PM

inagruatiion

inagruation

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20 - 12.07.2019

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

vimal

vimal2

പുനര്‍ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam

lelam-001

പുനര്‍ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam

lelam-001

ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗികവിവരങ്ങള്‍

staff-details

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2018-19

lelam1

lelam-001

Older Entries »