ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2020-25

President and Members -2020-25

AFS 2018-19

balancesheet1

income-expenditure1

receipt-payments1

cashflow1

trialbalance

AFS 2017-18

balancesheet

income-expenditure

receipt-payments

cashflow

trailbalance

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ - സൌജന്യ ഭക്ഷണവിതരണം ലിസ്റ്റ്

community-kitchen

ഭരണ റിപ്പോർട്ട് 2018-19 , 2017-18

annual_report

annual_report-2017-18

2019-20 വാർഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

sc-laptop

st-laptop

final-cot

st-cot

karavapasu-general

karavapasu-sc

sc-melpura

പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക്

iso-certificate

പഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം 20.07.2019 3 PM

inagruatiion

inagruation

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20 - 12.07.2019

lelam

lelam-001

ലേലം / ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം 2019-20

lelam

lelam-001

Older Entries »