ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ആശ്രയ പദ്ധതി, പരിരക്ഷ ആരോഗ്യപദ്ധതി, മഹിളാ സമഖ്യയോജന, സമഗ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി, ഇ.എം.എസ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി, വിവാഹ സഹായ പദ്ധതി, മാനസികവും ശാരീരികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി എന്നീ ക്ഷേമപദ്ധതിക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രധാനമായും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. കൂടാതെ നിരവധി സാമൂഹികസുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളും ഇതോടൊപ്പം നല്‍കി വരുന്നു. വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, മാനസികമായും ശാരീരികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങി വിവിധ പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമികള്‍ വഴി പഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാണ്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.