D&O ലൈസന്‍സ് 2017-18

  D&O ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 12/10/2017 വരെ
  ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍ : 160
  ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയത് : 153
  ഫീ അടവാക്കാനുള്ളത് : 17
  കോടതിയില്‍ കേസ് നിലവിലുള്ളത് : 1
  മൃഗ ലൈസന്‍സ് പ്രകാരമുള്ള വളര്‍ത്തു നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം - 2