2017-18 & 2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടും

2017 -18 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക  1  balance-sheetgeneral-ledger-trial-balanceincome-expenditure-statement-1 4-income-expenditure-statement 5 receipt-payment-statement 6 receipt-and-payment-statement-schedules 7 schedules-of-balance-sheet-statement 8 schedules-of-income-and-expenditure-statement.

2017-18- ഓഡിറ്റ്  റിപ്പോര്‍ട്ട്  - 2017-18-audit-report

2018 - 19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 1 balance-sheet1 2 cash-flow-statement 3 general-ledger-trial-balance1 4 income-expenditure-statement1 5 receipt-payment-statement1 6 receipt-and-payment-statement-schedules1schedules-of-balance-sheet-statement1schedules-of-income-and-expenditure-statement1

2018-19- ഓഡിറ്റ്  റിപ്പോര്‍ട്ട്  2018-19-audit-report