കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍