ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഡ്തല ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് (സാധ്യതാ പട്ടിക)

 • സാധ്യതാപട്ടിക

 • ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

 • ആശ്രയ

 • ലൈഫ് (കരട് പട്ടിക)

 • സാധ്യതാപട്ടിക (ഭൂരഹിത,ഭവനരഹിതര്‍)

 • സാധ്യതാപട്ടിക (ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍)

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

  എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മഴവെള്ള സംഭരണി

  എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

  എസ്.സി പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

  എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് പോഷകാഹാര കിറ്റ്

  എസ്.സി വികലാംഗര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

  എസ്.സി വിഭാഗത്തിന് പിക്അപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷ

  എസ്.സി വിവാഹ ധനസഹായം

  എസ്.സി തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രം

  തെങ്ങ്കൃഷി വികസനം

  നെല്‍കൃഷി വികസനം

  പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം

  വെറ്റിലകൃഷി വികസനം

  കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

  ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

  മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

  മുട്ടക്കോഴി പദ്ധതി

  വികലാംഗര്‍ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

  സ്ത്രീകുടുംബനാഥയായ കുടുംബത്തിന് മഴവെള്ള സംഭരണി

  2015 - ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

  പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ   2015 വര്‍ഷത്തെ  കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക   പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 16 വാര്‍ഡുകളുടെ വോട്ടര്‍പട്ടിക  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും <DOWNLOAD> ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

  download

  2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ - തെരെഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

  ഭവന നിര്‍മാണം

  ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (വനിത)

  മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

  പശു വിതരണം (ജനറല്‍)

  കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

  ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ്.സി)

  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമിയും വീടും (എസ്.സി)

  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍ (എസ്.സി)

  സ്വയം തൊഴിലിന് ആസ്തി (എസ്.സി)

  വിവാഹ ധനസഹായം - വനിത (എസ്.സി)

  പോഷകാഹാരതോട്ടം - രണ്ടാംഘട്ടം (വനിത)

  പെരുമണ്ണക്കൊരു വാഴപ്പെരുമ

  വെറ്റിലകൃഷി വികസനം

  ആശുപത്രികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

  hospital-dtls

  2013-14 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവ

  ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(എസ്.സി)

  വിവാഹ ധനസഹായം (വനിത-എസ്.സി)

  വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍(എസ്.സി)