ബഡ്സ് സ്കൂള്‍, ബി.ആര്‍.സി കേന്ദ്രം, പകല്‍ വീട് - വിവരങ്ങള്‍

-നിലവിലില്ല-