പൊതുശ്മശാനം,അറവുശാലകള്‍

പൊതുശ്മശാനം - കറുത്താല്‍ ശവപറമ്പ്,

സര്‍വ്വേ നമ്പര്‍ - 1/2A, 20.46 ആര്‍സ്

അറവുശാല ഇല്ല