വിലാസം

വിലാസം പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ക്ലാരി പി.ഒ, മലപ്പുറം ജില്ല , 676501
ഫോണ്‍ 0494 2495900
ഇ മെയില്‍ klarigp@gmail.com