അംഗന്‍വാടി

ക്രമ നമ്പര്‍ സ്ഥലം വാര്‍ഡ്
1 കോഴിച്ചെന 3
2 പെരുമണ്ണ 1
3 തോട്ടുങ്കയ 2
4 ചെട്ടിയാംകിണര്‍ 13
5 പുത്തൂര്‍ 9
6 കഴക്കിനിത്തറ 15
7 പുത്തൂര്‍ വെസ്റ്റ് 10
8 പാലച്ചിറമാട് വളവ് 4
9 പെരുമണ്ണ സൌത്ത് 16
10 ക്ലാരി മൂച്ചിക്കല്‍ 7
11 പണിക്കര്‍പ്പടി 7
12 ചെനക്കല്‍ 11
13 മുണ്ടിയാംതറ 1
14 ചെനപ്പുറം 11
15 ഓട്ടുപാറപ്പുറം 12
16 ചീമാടന്‍ കോളനി 6
17 കുളമ്പില്‍പാറ 5
18 കുറുകപ്പാടം 8
19 കേലംകുളം 14
20 കൊയപ്പ കോളനി 11
21 ചിറക്കല്‍ 15
22 ക്ലാരി സൌത്ത് 6
23 കുറ്റിപ്പാല 10
24 പാലച്ചിറമാട് 4
25 കഞ്ഞിക്കുഴിങ്ങര 5