പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

താനൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.84ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

22039
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10770
സ്ത്രീകള്‍

:

11269
ജനസാന്ദ്രത

:

***
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

***
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

72
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

75
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

70
Source : Census data 2001