മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം കാലാവധി
1 സി.കെ.റസാഖ്  2000-2003
2 കെ.പി.സൈതലവിഹാജി  ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് 2003
3 പി.കുഞ്ഞിപ്പോക്കര്‍ മാസ്റ്റര്‍ 2003-2005
4 എന്‍.റഹീനഷാഹുല്‍ഹമീദ് 01-10-05 മുതല്‍ 18-09-08 വരെ
5 സി.കെ.എ.ജബ്ബാര്‍ (ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്-2008)  18-09-08 മുതല്‍ 16-10-08 വരെ
6 പി.ഉണ്ണിപ്പാത്തുമ്മ  16-10-08 മുതല്‍ 29-10-09 വരെ
7 പി.സി.മുഹമ്മദ് മുനീര്‍ (ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് -2009)  29-10-09 മുതല്‍ 17-11-09 വരെ
8 ചോലയില്‍ സുഹ്റ 18-11-09 മുതല്‍ തുടരുന്നു