കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കിറ്റ് ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി തയ്യാറാക്കിയത്