1. കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗകിറ്റ് വിതരണം
 2. വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 3. അത്യുല്‍പാദന ശേഷിയുളള തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം
 4. നാളികേരകര്‍ഷക ജൈവവളം
 5. നെല്‍ക്യഷി-വിത്ത് വിതരണവും കൂലി ചെലവും
 6. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക്- സ്കോളര്ഷി്പ്പ് ബത്ത നല്കല്‍
 7. കറവപശുവിന് കാലിത്തീറ്റ( ബ്ലോക്ക് )
 8. പാലിന് സബ്സിഡി
 9. SC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും
 10. അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴിവളര്‍ത്തല്
 11. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്
 12. അംഗപിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 13. പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മുറി( ബ്ലോക്ക്)
 14. പെണ്ണാട് എസ്.സി (വനിത)
 15. ലാപ്ടോപ് പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക്
 16. പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
 17. പഠനമുറി
 18. മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എസ.സി
 19. ശിങ്കാരിമേളം പരിശീലനം ലഭിച്ച പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് വാദ്യോപകരണം നല്ല്കല്
 20. സ്വയം തൊഴില് ( വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 21. സ്വയം തൊഴിലിന് സഹായം ( വനിത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 22. SC വിവാഹധനസഹായം
 23. പാലിന് സബ്സിഡി ബ്ലോക്ക് (ജനറല്‍)