പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥി കളി‍ല്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


യോഗ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍