പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഡ്തല ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


 1. എസ് സി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
 2. തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍
 3. ചാണകം ഉണക്കി പൊടിച്ച് ജൈവവളമാക്കല്‍
 4. കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം
 5. വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 6. എസ്.സി വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക ലാപ്ടോപ്പ്
 7. തരിശുരഹിത ഗ്രാമം
 8. തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം
 9. നെല്‍ കൃഷി വിത്ത് വിതരണം കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
 10. പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
 11. വാഴകൃഷി വികസനം
 12. SC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും
 13. വിവാഹ ധനസഹായം
 14. വെറ്റില കൃഷി വികസനം
 15. സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 16. എസ്. സി വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍