11.11.2020 ല്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധികരിച്ചു.


വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-21-കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗകിറ്റ് വിതരണം എല്ലാകുടുംബിനികള്‍ക്കും -സുഭിക്ഷകേരളം(പ്രോ.നം.202/21) ലിസ്റ്റ്

കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കിറ്റ് ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി തയ്യാറാക്കിയത്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


പഞ്ചായത്തിലെ ഉപയോഗശ്യൂന്യമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാമഗ്രികള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ലേല നോട്ടീസ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുളള 2020 ലെ പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പ്-17.06.2020 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടര്‍പട്ടിക വീണ്ടും പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.വോട്ടര്‍പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.http://lsgelection.kerala.gov.in./voters/view


2020 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.www.lsgelection.kerala.gov.in


2019-20 ഗുണഭോകൃത് ലിസ്റ്റ്

 1. കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗകിറ്റ് വിതരണം
 2. വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 3. അത്യുല്‍പാദന ശേഷിയുളള തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം
 4. നാളികേരകര്‍ഷക ജൈവവളം
 5. നെല്‍ക്യഷി-വിത്ത് വിതരണവും കൂലി ചെലവും
 6. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക്- സ്കോളര്ഷി്പ്പ് ബത്ത നല്കല്‍
 7. കറവപശുവിന് കാലിത്തീറ്റ( ബ്ലോക്ക് )
 8. പാലിന് സബ്സിഡി
 9. SC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും
 10. അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴിവളര്‍ത്തല്
 11. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്
 12. അംഗപിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 13. പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മുറി( ബ്ലോക്ക്)
 14. പെണ്ണാട് എസ്.സി (വനിത)
 15. ലാപ്ടോപ് പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക്
 16. പട്ടിക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
 17. പഠനമുറി
 18. മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എസ.സി
 19. ശിങ്കാരിമേളം പരിശീലനം ലഭിച്ച പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികള്ക്ക് വാദ്യോപകരണം നല്ല്കല്
 20. സ്വയം തൊഴില് ( വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 21. സ്വയം തൊഴിലിന് സഹായം ( വനിത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം) (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
 22. SC വിവാഹധനസഹായം
 23. പാലിന് സബ്സിഡി ബ്ലോക്ക് (ജനറല്‍)

അറിയിപ്പ്

പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥി കളി‍ല്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.


യോഗ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2018-19

പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഡ്തല ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


 1. എസ് സി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
 2. തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍
 3. ചാണകം ഉണക്കി പൊടിച്ച് ജൈവവളമാക്കല്‍
 4. കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം
 5. വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
 6. എസ്.സി വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക ലാപ്ടോപ്പ്
 7. തരിശുരഹിത ഗ്രാമം
 8. തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം
 9. നെല്‍ കൃഷി വിത്ത് വിതരണം കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
 10. പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
 11. വാഴകൃഷി വികസനം
 12. SC വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും
 13. വിവാഹ ധനസഹായം
 14. വെറ്റില കൃഷി വികസനം
 15. സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 16. എസ്. സി വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ലൈഫ് (അന്തിമ പട്ടിക)

 • . ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ (ക്ലേശഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ )

 • ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ (ക്ലേശഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാത്തത്)

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ (ക്ലേശഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ )

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ (ക്ലേശഘടകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അല്ലാത്തത്)