കോവിഡ് 19: പേടിയല്ല, വേണ്ടത് ജാഗ്രത; ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

corona

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്ഷിത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്പ്പെ ട്ട പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുളള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു

document11

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 ബഡ്ജറ്റ്

budjet2020-2021budjetspecch2020211main123456789101112

പെരിഞ്ഞനോര്‍ജ്ജം സമ്പൂര്‍ണ്ണ എല്‍ഇഡിഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചു തരുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

etender

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-2021 കരട് പദ്ധതി രേഖ

e0b495e0b4b0e0b49fe0b58d-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-e0b4b0e0b587e0b496-2020

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതീക്ഷ സാര്‍ക് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

pratheeksha-indoor-elecrification

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് AFS 18-19

bsabstractbslastpage

bsshedulecashflow201819ieabstract18191ieshedule1819rpabstractrpshduletrialbalnce201819

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വിവരം

grama-saba-details

മൂന്നുപീടിക ഷോപ്പിംങ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിട മുറി ലേലം അറിയിപ്പ്