പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

മതിലകം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

9.3 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

19257
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8933
സ്ത്രീകള്‍

:

10324
ജനസാന്ദ്രത

:

2071
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1156
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.5
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.71
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89.83
Source : Census data 2001