പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് AFS 18-19

bsabstractbslastpage

bsshedulecashflow201819ieabstract18191ieshedule1819rpabstractrpshduletrialbalnce201819

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ വിവരം

grama-saba-details

മൂന്നുപീടിക ഷോപ്പിംങ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിട മുറി ലേലം അറിയിപ്പ്

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രളയബാധിതരായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5,6,7 വാര്‍ഡുകളിലെ  പ്രളയബാധിതരായ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു. പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ കെ സച്ചിത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

പ്രളയബാധിതരായ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

പ്രളയബാധിതരായ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍CRZ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലംഘനം നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ്

crz-stage-iii1

ഈ ലിസ്റ്റില്‍ഉള്‍പ്പെട്ട നിര്‍മ്മാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് 2019 ഡിസംബര്‍ 31 നകം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 -20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍/ ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

website

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d7

Perinjanam gramapanchayath Nrega Meterial Quatation


പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്