പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 -20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍/ ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

website

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

e0b485e0b4a8e0b58de0b4a4e0b4bfe0b4ae-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d7

Perinjanam gramapanchayath Nrega Meterial Quatation


പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

life-final

പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ 1-ാം അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും സാദ്ധ്യത ലിസ്റ്റ്

homeless-1landless-1cover1

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍പട്ടികയ്ക്കായി Click ചെയ്യുക

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

വോട്ടര്‍പട്ടികയ്ക്കായി    ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍    Employees