ടെണ്ടറുകള്‍

http://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ്

http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.php

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രൊജക്ടുകള്‍

project-2017-18

AFS 2017-18

trial-balance

receipt-and-payment-statement

receipt-and-payment-schedules

income-and-expenditure

income-and-expenditure-schedules

balancesheet

balancesheet-schedule

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് നോട്ടീസ്

അദാലത്ത്  നോട്ടീസ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചയത്തിലെ  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 ലേക്കുള്ള  1 മുതല്‍ 16 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Download Draft Voters-list 2015  ——> Click Here

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഭവന നിര്‍മ്മാണം ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

election-details-2015

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »