കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

dcb

aravushala1

audit

building

colony

gramasabha

kudumbasree

landless

nregs

own-fund

penalty

pension

residents-association

sc-family

softwares

street-light

sub-centre

toilet

vanithasamrambham

varshikakanakku

vikasanafund

ward

widow

വിവിധ പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പഠനമുറി

ലാപ്ടോപ്പ്

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം-sc

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

ടെണ്ടറുകള്‍

http://tender.lsgkerala.gov.in/pages/displayTender.php

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ്

http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.php

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രൊജക്ടുകള്‍

project-2017-18

AFS 2017-18

trial-balance

receipt-and-payment-statement

receipt-and-payment-schedules

income-and-expenditure

income-and-expenditure-schedules

balancesheet

balancesheet-schedule

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് നോട്ടീസ്

അദാലത്ത്  നോട്ടീസ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചയത്തിലെ  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015 ലേക്കുള്ള  1 മുതല്‍ 16 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Download Draft Voters-list 2015  ——> Click Here

Older Entries »