2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രാമസഭ

പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ  വ്യക്തിഗത ‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭ  20.06.2018  മുതല്‍ 28.06.2018  വരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് ചേരുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജലപാര്‍ലമെന്‍റ്

img_20170810_144557പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജലപാര്‍ലമെന്‍റ് 10.08.2016 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് ചേര്‍ന്നു.