പെരിങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

benificiary-list-2018-19

വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയ രജിസ്റ്റര്‍

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

Property Tax Details from 2012 - 2017

2012 - 2013

2013 - 14

2014 - 15

2015 -16

2016 - 17

2017 - 18

ആഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍, തീയതി -24.08.2017

office-order-life-mission-co-ordinators

office-order-unauthorized-construction

office-order-newly-joined-employeebuilding-tax

പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-അഡീഷണല്‍

life_additional1

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18additional

പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

life-beneficiary-no-land-house

life-beneficiary-no-land-no-house

പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2015 പൊതു തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

മേപ്രാല്‍ പടിഞ്ഞാറ്

എസ് എ എല്‍ പി എസ് മേപ്രാല്‍ കിഴക്കുഭാഗം

മേപ്രാല്‍

ജി എല്‍ പി എസ് മേപ്രാല്‍ കിഴക്കു ഭാഗം

മേപ്രാല്‍ കിഴക്ക്

സെന്‍റ്ജോണ്‍സ് ജി എല്‍ പി എസ് മേപ്രാല്‍ തെക്കുഭാഗം

സെന്‍റ്ജോണ്‍സ് ജി എല്‍ പി എസ് മേപ്രാല്‍ വടക്കുഭാഗം

ആലംതുരുത്തി

ജി എല്‍ പി എസ് ആലംന്തുരുത്തി തെക്കുഭാഗം

ജി എല്‍ പി എസ് ആലംന്തുരുത്തി വടക്കുഭാഗം

ഇടിഞ്ഞില്ലം

ജി എല്‍ പി എസ് ഇടിഞ്ഞില്ലം, കിഴക്കുഭാഗം

ജി എല്‍ പി എസ് ഇടിഞ്ഞില്ലം, പടിഞ്ഞാറുഭാഗം

പെരുംന്തുരുത്തി

പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കല്‍കോളേജ് പി എച്ച് സി കെട്ടിടം , പെരുന്തുരുത്തി

ചാലക്കുഴി

എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ ചാലക്കുഴി, വേങ്ങല്‍

കുഴിവേലിപ്പുറം

സി എസ് ഐ ഡേകെയര്‍ സെന്‍റര്‍ താമരാല്‍

എം റ്റി എല്‍ പി എസ് വേങ്ങല്‍,പടിഞ്ഞാറുഭാഗം

കാരയ്ക്കല്‍

അംഗനവാടി നം 109 കാരയ്ക്കല്‍

എന്‍ എസ് എസ് കരയോഗമന്ദിരം , കാരയ്ക്കല്‍

പെരിങ്ങര കിഴക്ക്

ഗവ.ഗേള്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പെരിങ്ങര കിഴക്കുഭാഗം

ഗവ.ഗേള്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പെരിങ്ങര പടിഞ്ഞാറുഭാഗം

പെരിങ്ങര

പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങര കിഴക്കുഭാഗം

പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങര പടിഞ്ഞാറുഭാഗം

കാരയ്ക്കല്‍ തെക്ക്

ലൌഡേല്‍ സ്ക്കൂള്‍, ചാത്തങ്കരി

സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ചര്‍ച്ച് ഹാള്‍,കാരയ്കക്ല്‍

പെരിങ്ങര പടിഞ്ഞാറ്

എസ് എന്‍ ഡി പി ശാഖാ നം 594, ചാത്തങ്കരി

ജി എല്‍ പി എസ് ചാത്തങ്കരി

ചാത്തങ്കരി

എസ് എന്‍ ഡി പി ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ചാത്തങ്കരി, കിഴക്കുഭാഗം

എസ് എന്‍ ഡി പി ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ചാത്തങ്കരി, പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം

ചാത്തങ്കരി വടക്ക്

ഗവ ന്യൂ എല്‍ പി എസേ ചാത്തങ്കരി വടക്കുഭാഗം

ഗവ ന്യൂ എല്‍ പി എസേ ചാത്തങ്കരി തെക്കു ഭാഗം

സേവനാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശനിയമം 2005-വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്ബ്സൈറ്റില്‍ ………..

പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വിവരാവകാശ നിയമം - 2005
പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍-ശ്രീമതി എസ് എസ്  ബിജി , സെക്രട്ടറി, പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഫോണ്‍ - 0469-2630843
9496042625
ഒന്നാം അപ്പലേറ്റ്  അതോറിറ്റി              -  ശ്രീ  പി ജെ ജയിംസ്, ബഹു.പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡെപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്‍ , പത്തനംതിട്ട
ഫോണ്‍    - 0468 2222207, 9496042600

 1. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും, കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും (ആഫീസ് ഉത്തരവ്)
 2. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും, ചുമതലകളും (ആഫീസ് ഉത്തരവ് ഭേദഗതി)
 3. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍
 4. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍-ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങല്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍
 5. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായതത്-2013/14ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്, ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014/15additional-list
 6. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരെഞ്ഞെടുക്കു്ന്നതിനുളള മാനദണ്ഡം
 7. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായതത് - ബഡ്ജറ്റ് 2016-17
 8. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ബഡ്ജറ്റ് 2017/18
 9. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതി 2013-14 ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍
 10. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഡി ആന്‍റ് ഒ ലൈസന്‍സ് പേര് വിവരങ്ങള്‍
 11. പദ്ധതിച്ചെലവ്-പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്
 12. മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
 13. ഡി സി ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
 14. ഡങ്കി്പ്പനി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങള്‍, എണ്ണം
 15. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016_17
 16. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16-additional list
 17. ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ടം-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
 18. 2017-ല്‍ പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി/ജനറല്‍ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും, തീയതിയും
 19. ഓംബുഡ്സ്മാന്‍/ / ട്രൈബ്യൂണല്‍ ഉദ്ദേശ്യവും, വിലാസവും
 20. പകല്‍ വീടുകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം
 21. പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അംഗവനവാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
 22. ബഡ്സ് സ്ക്കൂള്‍ / ബി ആര്‍ സി
 23. ഫോര്‍ ഡി പീപ്പിള്‍
 24. അറവുശാല / ശ്മശാനം വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »