2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതികള്‍, ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തിയ മാര്‍ഗ്ഗം, വിശദാംശങ്ങള്‍

2014-15 വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2014-15 സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2014-15 വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

2014-15 വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് , തസ്തിക , ലഭിക്കുന്ന വേതനം

ജീവനക്കാരന്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് അവലംബിക്കുന്ന രേഖകള്‍

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ് തല നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2014-15

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.1

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.2

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.3

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.4

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.5

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.6

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.7

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.8

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.9

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.10

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.11

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.12

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.13

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.14

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.15

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.16

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.17

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.18

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.19

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.20

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.21

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.22

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.23

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.24

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.25

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.26

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.27

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.28

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.29

സേവനാവകാശനിയമ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

സേവനാവകാശനിയമ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഐ.എ.വൈ ഭവനനിര്‍മ്മാണം 2013-14 മുതല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ളത്

ഐ.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം (മൈനോറിറ്റി)

ഐ.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം (ജനറല്‍)

ഐ.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി.പി)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2013-14

സമഗ്രനെല്‍കൃഷി വികസനം

പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് ഒന്നാം ഘട്ടം

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഒന്നാം ഘട്ടം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് രണ്ടാം ഘട്ടം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രം വാങ്ങല്‍

വാഴകൃഷി വികസനം

വിവാഹ ധനസഹായം

ക്ഷീരാമൃതം പദ്ധതി

ക്ഷീരാമൃതം പദ്ധതി ഒന്നാംഘട്ടം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-ഒന്നാം ഘട്ടം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ഭവനനിര്‍മ്മാണം-പട്ടികജാതി വിഭാഗം

അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍-പട്ടികജാതി വിഭാഗം

അടുക്കളമുറ്റത്തെ കോഴിവളര്‍ത്തല്‍-പൊതുവിഭാഗം

ആടു വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റ്

ആശ്രയ ഭവനനിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് ഘട്ടം 1

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

കാലിത്തീറ്റ

കാലിത്തീറ്റ ഘട്ടം 1

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 01

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 02

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 03

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 04

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 05

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 06

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 07

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 08

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 09

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്-വാര്‍ഡ് 12

Older Entries »