2019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പാലിന് സബ്സിഡി

പാലിന് സബ്സിഡി-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പാലിന് സബ്സിഡി- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പെരിനാടന്‍ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി

ബീഫ് ക്ലസ്റ്റര്‍ എസ്.സി

ധാതുലവണങ്ങളും വിരമരുന്നും നല്‍കല്‍

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വ്യാപനം

ബീഫ് ക്ലസ്റ്റര്‍- ജനറല്‍

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍ - ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍ - എസ്.സി

മത്സ്യതൊഴിലാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി ബിരുദ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വല

അക്വാപോണിക്സ് ഒരു നൂതന കൃഷി രീതി

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

ഗോട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എസ്.സി

ഗോട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് ജനറല്‍

മട്ടുപ്പാവിലെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

മട്ടുപ്പാവിലെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി

കറവപശുവളര്‍ത്തല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റര്‍ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - ബ്ലോക്ക്

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്ഷിപ്പ് - ജില്ല

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ശ്രുതിമധുരം(ജില്ല)

തരിശുഭൂമിയിലെ കൃഷി - വാഴ, പച്ചക്കറി

എസ്.സി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി (പൈപ്പ് ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍) ജനറല്‍

എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കണക്ഷന്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - എസ്.സി

ബ്രോയിലര്‍ പാര്‍ക്ക് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

സംയോജിതകൃഷി വ്യാപനം (ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്)

സ്വരലയം(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

ഓട്ടോറിക്ഷ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

എസ്.സി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

നിബോധിത (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്) എസ്.സി

മാതൃകാപ്രദര്‍ശന തോട്ടം (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

അക്വാപോണിക്സ്

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

തെങ്ങുകൃഷി പുനരുദ്ധാരണം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ്.സി

കറവപശുപളര്‍ത്തല്‍ വനിത

ഹരിതഭവനം

മട്ടുപ്പാവിലെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍-ജനറല്‍

മട്ടുപ്പാവിലെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍-എസ്.സി

ആട്ടോറിക്ഷ -ജനറല്‍

ആട്ടോറിക്ഷ വ്യക്തിഗതം-എസ്.സി

ബ്രോയിലര്‍പാര്‍ക്ക് (ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - ബ്ലോക്ക്

രുചിക്കൂട്ടം - കാറ്ററിംഗ് പരിശീലനവും, സംരഭക സഹായവും

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ - ബ്ലോക്ക്

പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് ക്ലോത്ത് ബാഗ് നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍-ജനറല്‍

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍-എസ്.സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഐസ് ബോക്സ്

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - ബ്ലോക്ക്

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ജോയ് സ്റ്റിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് വീല്‍ ചെയര്‍ വിതരണം

കന്നുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ വനിത

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കിഴങ്ങുവിളകളുടെ ക്ലസ്റ്റര്‍ നടീല്‍ വസ്തുസംഭരണം വിപണനം

കരിമീന്‍ കൂട് കൃഷി

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി ബിരുദ പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

എസ്.സി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക്

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പാലിന് സബ്ഡിസി

പാലിന് സബ്ഡിസി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ മുഖേന ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

പെരിനാടന്‍ മില്‍ക്ക് പാര്‍ലര്‍

മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ആധുനികവത്കരണം

കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം

പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈനിക സ്കൂള്‍ വനോദയ ജി.വി രാജ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂള്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം

പോത്ത് കുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍ വനിത

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി വനിത

പഠനമുറി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം

ജലസേചന പമ്പ്സെറ്റ്

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ് (കുടിവെള്ളസുരക്ഷ)

ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

സംയോജിതകൃഷി വ്യാപനം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ വിത്ത് സ്ക്രീന്‍ റീഡര്‍ നല്‍കല്‍

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൌര റാന്തല്‍

ഉന്നതി (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വള്ളവും വലയും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാര്‍ഷിക വിഭവ സംഭരണ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

ധാതുലവണങ്ങള്‍ വിരമരുന്ന് നല്‍കല്‍

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി (പൈപ്പ് ലൈന്‍ കണക്ഷന്‍) ജനറല്‍

എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കണക്ഷന്‍

എസ്.സി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

തുറന്ന കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം

കന്നുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ ലിസ്റ്റ് 2

കാലിത്തീറ്റ ലിസ്റ്റ് 2

കറവ പശുവളര്‍ത്തല്‍ ലിസ്റ്റ് 2

മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ലിസ്റ്റ് 2

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലിസ്റ്റ് 2

മെറിറ്റോറിയസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലിസ്റ്റ് 2

പാലിന് സബ്സിഡി ലിസ്റ്റ് 2

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം ലിസ്റ്റ് 2

ധാതുലവണങ്ങള്‍ വിരമരുന്ന് നല്‍കല്‍ ലിസ്റ്റ് 2

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക - 2017-18

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ 2

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍റിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ജനറല്‍ ലഡ്ജര്‍ ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ്

റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

അംഗപരിമിതര്‍ക്കുള്ള പെട്ടിക്കട

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (ബ്ലോക്ക് - ഗ്രൂപ്പ് സംരഭം)

പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലനം

കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം - പൊതുവിഭാഗം

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ - പൊതുവിഭാഗം

കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍ (ബ്ലോക്ക്)

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവപശുവിനെ വിതരണം

ചാണകം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ജൈവവളം യൂണിറ്റ്

ജലസേചന കിണര്‍

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

തേന്‍മധുരം - തേനീച്ചകൃഷി

തെങ്ങ്കൃഷി പുനരുദ്ധാരണം

പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനമുറി - എസ്.സി

പാലിന് സബ്സിഡി - ബ്ലോക്ക്

പാലിന് സബ്സിഡി

പുഷ്പകൃഷി

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - പൊതുവിഭാഗം

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

ബ്രോയിലര്‍ യൂണിറ്റ്

മത്സ്യകച്ചവടത്തിനുള്ള ഐസ്ബോക്സ്

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ആധുനികവത്കരണം - പൊതുവിഭാഗം

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കണക്ഷന്‍ - എസ്.സി

വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ്.സി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

ഹരിതഭവനം

എസ്.സി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പട്ടികജാതി പ്രൊഫഷണല്‍വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് , തസ്തിക , ലഭിക്കുന്ന വേതനം

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ആമുഖം

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 1

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 3

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 4

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 5

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 6

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 7

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 8

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 9

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 10

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 11

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 12

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 14

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

Older Entries »