പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - വോട്ടര്‍പട്ടിക

Click here

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2014-15

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്.സി-ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക- അന്തിമം

പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

ഭവന നിര്‍മ്മാണം - എസ്.സി വനിത

ഭവന നിര്മ്മാണം - എസ്.സി

ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ദേശീയ വികലാംഗപുനരധിവാസപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് പദ്ധതി

ദേശീയ വികലാംഗപുനരധിവാസപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ത്രിചക്ര മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ പദ്ധതി

ആശ്രയ

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ അഭ്യസ്ഥവിദ്യര്‍ക്ക് മല്‍സരപരീക്ഷാ പരിശീലനം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം.

പട്ടികജാതി യുവാക്കള്‍ക്ക് പ്രീറിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് പരിശീലനം

പട്ടികജാതി വിഭാഗ പ്രോഫഷണല്‍ കോഴ്സ് മെറിട്ടോറിയല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

പട്ടികജാതി യുവതികള്‍ക്ക് ചെണ്ടമേളം പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

പട്ടികജാതി പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ചെണ്ടമേളം പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായംബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

പട്ടികജാതി വിഭാഗയുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

മെഡിസിന്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്(പട്ടികജാതി)- ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗിന് ധനസഹായം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

ആടുവളര്‍ത്തല്‍- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

വാഴകൃഷി വികസനം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

ഇടവിളകൃഷി വികസനം- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്‍വ്വഹണം

കാലിത്തീറ്റവിതരണ പദ്ധതി

കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി

ക്ഷീരാമൃതം

പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം

തെങ്ങുകൃഷി വികസനം

വാഴകൃഷി വികസനം

2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതികള്‍, ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തിയ മാര്‍ഗ്ഗം, വിശദാംശങ്ങള്‍

2014-15 വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2014-15 സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2014-15 വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

2014-15 വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് , തസ്തിക , ലഭിക്കുന്ന വേതനം

ജീവനക്കാരന്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് അവലംബിക്കുന്ന രേഖകള്‍

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ് തല നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2014-15

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.1

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.2

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.3

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.4

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.5

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.6

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.7

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.8

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.9

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.10

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.11

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.12

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.13

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.14

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.15

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.16

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.17

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.18

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.19

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.20

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.21

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.22

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.23

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 - പേജ് നം.24

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.25

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.26

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.27

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.28

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 പേജ് നം.29

സേവനാവകാശനിയമ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

സേവനാവകാശനിയമ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »