ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2017-18

അംഗപരിമിതര്‍ക്കുള്ള പെട്ടിക്കട

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (ബ്ലോക്ക് - ഗ്രൂപ്പ് സംരഭം)

പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലനം

കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം - പൊതുവിഭാഗം

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ - പൊതുവിഭാഗം

കറവപശു വളര്‍ത്തല്‍ (ബ്ലോക്ക്)

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവപശുവിനെ വിതരണം

ചാണകം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ജൈവവളം യൂണിറ്റ്

ജലസേചന കിണര്‍

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

തേന്‍മധുരം - തേനീച്ചകൃഷി

തെങ്ങ്കൃഷി പുനരുദ്ധാരണം

പച്ചക്കറികൃഷി വികസനം

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പഠനമുറി - എസ്.സി

പാലിന് സബ്സിഡി - ബ്ലോക്ക്

പാലിന് സബ്സിഡി

പുഷ്പകൃഷി

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍

പെണ്ണാട് വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - പൊതുവിഭാഗം

പോത്തുകുട്ടി വളര്‍ത്തല്‍ - എസ്.സി

ബ്രോയിലര്‍ യൂണിറ്റ്

മത്സ്യകച്ചവടത്തിനുള്ള ഐസ്ബോക്സ്

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് ആധുനികവത്കരണം - പൊതുവിഭാഗം

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കണക്ഷന്‍ - എസ്.സി

വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ്.സി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

ഹരിതഭവനം

എസ്.സി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പട്ടികജാതി പ്രൊഫഷണല്‍വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വേതനവിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര് , തസ്തിക , ലഭിക്കുന്ന വേതനം

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ആമുഖം

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 1

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 3

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 4

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 5

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 6

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 7

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 8

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 9

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 10

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 11

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 12

ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 14

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

വിവരാവകാശനിയമം - 2005

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക - 2016-17

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ്

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂള്‍

റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

റസീറ്റ് & പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍

ജനറല്‍ ലെഡ്ജര്‍ - ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വേ ലിസ്റ്റ് - കരട് പട്ടിക

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ ഒഴിവാക്കിയവ

ഭവന രഹിതര്‍ ഒഴിവാക്കിയവ

ജൈവകൃഷി

13177067_959153680872036_4394170754890189801_n-1114102654_1039240996196637_452087300838754626_n2

13178645_958472664273471_6831018146126571731_n14095937_177827319306969_633634240179862405_n14117772_1039241059529964_2827586684269423249_n14117772_1039241092863294_4684754711438660073_n14211943_1039241126196624_3089195428260506163_n14484615_1667046316943518_4251602623101255460_n-114054935_1273153152696885_3464098876008101857_n

Older Entries »