2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഇടവിളകിറ്റ് വിതരണം

കറവപശുവിന് കാലിത്തീറ്റ

ക്ഷീര ഗ്രാമം

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

അവല്‍ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

വൃദ്ധ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

D & O Licence 2016-17 to 2017-18

d-o-licence-2016-17

d-o-licence-2017-18

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 2015-16 to 2018-19

building-permit-applications-2015-16

building-permit-applications-2016-17

building-permit-applications-2017-18

building-permit-applications-2018-19

tender-2505

Tender/Retender/Quatation

Tender

STREET LIGHT TENDER 19.03.2018

street Light Tender

road-material-list-ward-1-wise-01032018road-material-list-ward-2-wise-01032018road-material-list-ward-3-wise-01032018road-material-list-ward-4-wise-01032018road-material-list-ward-5-wise-01032018road-material-list-ward-6-wise-01032018road-material-list-ward-7-wise-01032018road-material-list-ward-8-wise-01032018road-material-list-ward-9-wise-01032018road-material-list-ward-10-wise-01032018road-material-list-ward-11-wise-01032018road-material-list-ward-12-wise-01032018road-material-list-ward-13-wise-01032018road-material-list-ward-14-wise-01032018road-material-list-ward-15-wise-01032018road-material-list-ward-16-wise-01032018road-material-list-ward-17-wise-01032018road-material-list-ward-18-wise-01032018

MGNREGS Road works Material tender

MGNREGS Tender road-material-list-ward-wise-010320181

MGNREGS Road worksMaterial tender

Quotation Notice

Agricultural-officer - Computer 1

ICDS - Computer

Secretary - printer

VEO - Computer

Tender

Tender parasyam