വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/cheruvannurpanchayat
നൊച്ചാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്   
www.lsgkerala.in/nochadpanchayat
ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/changarothpanchayat
കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kayannapanchayat
കൂത്താളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koothalipanchayat
പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/perambrapanchayat
ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chakkittaparapanchayat