പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് 
:
പേരാമ്പ്ര
വിസ്തീര്‍‍‍ണ്ണം
:
275.02 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
13
ജനസംഖ്യ
:
146788
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
73772
സ്ത്രീകള്‍
:
73016
ജനസാന്ദ്രത
:
534
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
990
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
90.75
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍‍‍)
:
95.41
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍‍)
:
86.05
Source : Census data 2001