പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

gunabhokrtha-list2017-182

വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2012-13 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2015-16വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

2015-20 പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍