നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പയ്യോളി മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് വിഭജന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

DE LIMITATION COMMISION KERALA PUBLICATION

ANNEXURE 1

ANNEXURE 2

ANNEXURE 4

PAYYOLI MUNCIPALITY MAP

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

WARD 1 BOOTH 1

WARD 1 BOOTH 2

WARD 2 BOOTH 1

WARD 2 BOOTH 2

WARD 2 BOOTH 3

WARD 3 BOOTH 1

WARD 3 BOOTH 2

WARD 3 BOOTH  3

WARD 4 BOOTH 1

WARD 4 BOOTH 2

WARD 4 BOOTH 3

WARD 5  BOOTH 1

WARD 5 BOOTH 2

WARD 6 BOOTHB 1

WARD 6 BOOTH 2

WARD 7 BOOTH 1

WARD 7 BOOTH 2

WARD 7 BOOTH 3

WARD 8 BOOTH 1

WARD 8 BOOTH 2

WARD 8 BOOTH 3

WARD 9 BOOTH 1

WARD 9  BOOTH 2

WARD 10 BOOTH 1

WARD 10 BOOTH 2

WARD 11 BOOTH 1

WARD 11 BOOTH 2

WARD 12 BOOTH 1

WARD 12 BOOTH 2

WARD 13 BOOTH 1

WARD 13 BOOTH 2

WARD 13 BOOTH 3

WARD 14 BOOTH 1

WARD 14 BOOTH 2

WARD 15  BOOTH 1

WARD 15  BOOTH 2

WARD 16 BOOTH 1

WARD 16 BOOTH 2

WARD 17 BOOTH 1

WARD 17 BOOTH 2

WARD 17 BOOTH 3

WARD 18 BOOTH 1

WARD 18 BOOTH 2

WARD 18 BOOTH 3

WARD 19 BOOTH 1

WARD 19 BOOTH 2

WARD 20 BOOTH 1

WARD 20 BOOTH 2

WARD 20 BOOTH 3

WARD 21 BOOTH 1

WARD 21 BOOTH 2

WARD 21 BOOTH 3

WARD 22 BOOTH 1

WARD 22 BOOTH 2

WARD 22  BOOTH 3

WARD  23 BOOTH 1

WARD 23 BOOTH 2

WARD 23 BOOTH 3

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »