വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കരിവെളളൂര് ശാരദ വി.പി. CPI(M) വനിത
2 പെരളം അനീഷ് ഇ CPI(M) എസ്‌ സി
3 ചൂരല് നൂറുദ്ദീന് എം.ടി.പി. CPI(M) ജനറല്‍
4 പാടിയോട്ടുചാല് കോമളവല്ലി കെ INC വനിത
5 പുളിങ്ങോം മറിയാമ്മ വര്ഗ്ഗീസ് INC വനിത
6 പ്രാപ്പൊയില് ജോസഫ് മുളളന്മട KC(M) ജനറല്‍
7 പെരിന്തട്ട സത്യപാലന് സി CPI(M) ജനറല്‍
8 വെള്ളോറ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സി.പി. CPI(M) വനിത
9 മാതമംഗലം ജിഷ കെ CPI വനിത
10 കാങ്കോല് സുനില്കുമാര് എം.വി. CPI(M) ജനറല്‍
11 കുഞ്ഞിമംഗലം ശശീന്ദ്രന് എം. CPI(M) ജനറല്‍
12 കുന്നരു വെങ്കിടേശ്വരി എന് KC വനിത
13 രാമന്തളി ബിന്ദു വി.വി. CPI(M) വനിത