അന്തിമവോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 16 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 17 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 17 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 18 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 18 ഭാഗം-2

വാര്‍ഡ് 19 ഭാഗം-1

വാര്‍ഡ് 19 ഭാഗം-2

ബഡ്ജറ്റ് 2020-2021

ക്ലിക്ക്

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള വഴി സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം ന‍ല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

CLICK

ഇലക്ഷന്‍ - 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് - കരിമ്പിന്‍പുഴ 1 പാര്‍ട്ട് 1-
വാര്‍ഡ് - കരിമ്പിന്‍പുഴ 1 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - തെക്കുംചേരി 2 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - തെക്കുംചേരി 2 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - ചെറുമങ്ങാട് 3പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - ചെറുമങ്ങാട് 3പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - മലനട 4 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - മലനട 4 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - പവിത്രേശ്വരം 5 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - പവിത്രേശ്വരം 5 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - മലനട 6 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - മലനട 6 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - മലനട 7 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - മലനട 7 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - മലനട 8 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - മലനട 8 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - ഇടവട്ടം 9 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - ഇടവട്ടം 9 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കാരുവേലില്‍ 10 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കാരുവേലില്‍ 10 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 11 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 11 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 12 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 12 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 13 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കൈതക്കോട് 13 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - ചെറുപൊയ്ക തെക്ക് 14 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - ചെറുപൊയ്ക തെക്ക് 14 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - ഭജനമഠം 15 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - ഭജനമഠം 15 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - ചെറുപൊയ്ക 16 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - ചെറുപൊയ്ക 16 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - എസ്.എന്‍പുരം 17 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - എസ്.എന്‍പുരം 17 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കാരിക്കല്‍ 18 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കാരിക്കല്‍ 18 പാര്‍ട്ട് 2
വാര്‍ഡ് - കാരിക്കല്‍ ചെറുപൊയ്ക 19 പാര്‍ട്ട് 1
വാര്‍ഡ് - കാരിക്കല്‍ ചെറുപൊയ്ക 19 പാര്‍ട്ട് 2

ഇലക്ഷന്‍ - 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക