ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-2019

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-2019

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-2019 വൃക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു


ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014/15 - I A Y (ജനറല്‍)

file1

file2

file3

file4

file5

file6

file7

ഗൂണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014/15 - I A Y (എസ് . സി)

file1

file2

file3

file4

file5

file6

file7

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014/15- വീട് റിപ്പയര്‍ (എസ് .സി )

file01

file02

file03

file04

file05

file06

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014/15 -വീട് റിപ്പയര്‍ (ജനറല്‍)

file1

file2

file3

file4

file5

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014/15- കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ (എസ് . സി )

file0004

file2

file00013

file00022

file00031

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15 - കിടാരിവളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)

file0003

file1

file00012

file00021

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2014-15 -മാനസിക ശാരീരിക വെല്പുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠനസഹായം

filefile0001file0002

Older Entries »