ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്quatation

ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

താഴത്ത് വടക്ക്

ഏറത്ത് വടക്ക്
മീനം

പന്തപ്ലാവ്
പന്ത്രണ്ടുമുറി
പുളിവിള
മയിലാടുംപാറ

പനയനം
ഠൌണ്‍

കന്നിമേല്‍
നടുത്തേരി

തെക്കേത്തേരി
മരുതമണ്‍ഭാഗം

പുനര്‍ലേല പരസ്യം

punarlelam 2018-19

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

പട്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംബ

പട്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓണ്‍ലൈനായി അടവാക്കുന്നതിന് ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇ-പെയ്മെന്‍റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവരണം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment എന്ന സൈറ്റ് തുറക്കുക
2.Log in for Online Payment click ചെയ്യുക.
3. New Registration Click ചെയ്യുക.
4. ശേഷം ഫോറം ഫില്‍ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
5.confirmation code mail id യില്‍ ലഭിക്കും
6.കോഡ് എന്‍റര്‍ ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊഫൈല്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
7.Login for online payment പേജില്‍ mail id , password enter ചെയ്യുക
8. Enroll a building click ചെയ്യുക
9.District And institution select ചെയ്യുക
10.വാര്‍ഡ് വര്‍ഷവും വാര്‍ഡ് നമ്പരും കെട്ടിട നമ്പരും നല്‍കി building add ചെയ്യുക.
11. Online payment click ചെയ്യുക
12.Online payment ചെയ്യേണ്ട കെട്ടിത്തിന്‍റെ pay now click ചെയ്യുക.
13.കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഡിമാന്‍റ് കാണാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.
14.തുടര്‍ന്ന് payment ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
15. payment ചെയ്ത രസീത് online transaction details ല്‍ നിന്നും പ്രിന്‍റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2017-18

പന്തപ്ലാവ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2017-18

താഴത്ത് വടക്ക്
ഏറത്ത് വടക്ക്
മീനം
പന്ത്രണ്ടുമുറി
പുളിവിള
മൈലാടുംപാറ
പനയനം
ഠൌണ്‍
കന്നിമേല്‍
നടുത്തേരി
തെക്കേത്തേരി
മരുതമണ്‍ഭാഗം

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍-2017-18 കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

Older Entries »