2020 തിരഞ്ഞെടുപ്പ്- വാര്‍ഡ് സംവരണം

Ward reservation

Annual report 2018-19

Annual Report

Annual Report 2017-18

Annual_report

AFS 2017-18

Balance sheet

Income and Expenditure

Receipt and payment

Cash Flow statement

Trial Balance

AFS 2018-19

Balance sheet

Cash Flow statement

Income-and-expenditure

Receipt-and-Payment

Trial Balance

Covid 19 Quarantined people as on 16.5.20

Quarantine count

Community Kitchen Beneficiary list

Beneficiary List

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

അനുബന്ധം 5-14

അനുബന്ധം 15

അനുബന്ധം 16-29

അനുബന്ധം 30-32

അനുബന്ധം 33

അനുബന്ധം 34-53

അനുബന്ധം 54-55

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ലൈഫ്- അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »