പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

പട്ടണക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

15.36
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

29235
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14349
സ്ത്രീകള്‍

:

14886
ജനസാന്ദ്രത

:

1903
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1037
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2001