ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജനന മരണ പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട്

  മരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഏപ്രില്‍ 2018
  ജനന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഏപ്രില്‍ 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - ജൂണ്‍ 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - ജൂലൈ 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - ആഗസ്റ്റ് - 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - സെപ്തംബര്‍ - 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - ഡിസംബര്‍ 2018
  റിപ്പോര്‍ട്ട് - ജനുവരി 2019

ലൈഫ് - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

  ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
  ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ്-ജില്ലാതലത്തില്‍ അപ്രൂവ് ചെയ്ത സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ്

സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഒന്നാം അപ്പീല്‍ പ്രകാരം ഉള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

മെയിന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

Beneficiary List 2017-18

benificiary-list-war-1
benificiary-list-ward-2
benificiary-list-ward-3
benificiary-list-ward-4
benificiary-list-ward-5
benificiary-list-ward-6
benificiary-list-ward-7
benificiary-list-ward-8
benificiary-list-ward-9
benificiary-list-ward-10
benificiary-list-ward-11
benificiary-list-ward-12
benificiary-list-ward-13
benificiary-list-ward-14
benificiary-list-ward-15
benificiary-list-ward-16
benificiary-list-ward-17
benificiary-list-ward-18
benificiary-list-ward-19

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ബഡ്ജറ്റ്-2017-18

പൌരാവകാശരേഖ

പൌരാവകാശരേഖ-2017

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17