പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മുതുകുളം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

16.27
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

30281
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14639
സ്ത്രീകള്‍

:

15642
ജനസാന്ദ്രത

:

1861
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1069
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

91
Source : Census data 2001