പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്-കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനുളള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

community-kitchen-list