ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇവിടുത്തെ ജനതയ്ക്കു സഹായമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടത്തിവരികയാണ്. വികസന ക്ഷേമപദ്ധതി, ക്ഷേമകാര്യ ക്ഷേമപദ്ധതി, ധനകാര്യ ക്ഷേമപദ്ധതി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ ഇവിടുത്തെ അവശ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ധനസഹായങ്ങളും മറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ വാര്‍ദ്ധക്യ പെന്‍ഷന്‍, കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, തൊഴില്‍രഹിത വേതനം, 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങി വിവിധ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുക വഴി അതതു ജനവിഭാഗത്തിനു ആശ്വാസമേകുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തില്‍ 157 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും 3 അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.