ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികപദവി
1 ബാലചന്ദ്രന്‍ നായര്‍. ആര്‍ സെക്രട്ടറി
2 ഹരിലാല്‍ ഡി.ബി. അസി.സെക്രട്ടറി
3 കൃഷ്ണകുമാര്‍ കെ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
4 രാജേഷ് അക്കൗണ്ടന്റ്
5 യാസര്‍ ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ജോണ്‍സണ്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് ഇ ക്ലര്‍ക്ക്
8 അജിത്കുമാര്‍ എ.വി ക്ലാര്‍ക്ക്
9 കൃഷ്ണകുമാര്‍ വി ഇ പ്യൂണ്‍
10 വിശാഖ് ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്