പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

പട്ടാമ്പി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.14ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

21809
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10536
സ്ത്രീകള്‍

:

11273
ജനസാന്ദ്രത

:

1053
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1070
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.65
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

90.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.38
Source : Census data 2001